Loading color scheme

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost ALTO PRAHA s.r.o., IČO: 48115061, se sídlem Praha 4, Počátecká 412/14, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16680 (dále i jen „ALTO PRAHA“) zpracovává v souvislosti se svojí hospodářskou činností v oblasti informačních technologií osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:

  1. zaměstnanci ALTO PRAHA, bývalí zaměstnanci ALTO PRAHA, uchazeči o zaměstnání u ALTO PRAHA, členové volených orgánů ALTO PRAHA,
  2. společníci ALTO PRAHA,
  3. obchodní partneři ALTO PRAHA nebo potencionální obchodní partneři ALTO PRAHA a jejich zástupci, zaměstnanci či jimi určené kontaktní osoby.

Osobní údaje zpracovává ALTO PRAHA jako správce (např. v případě svých zaměstnanců a obchodních partnerů ALTO PRAHA). V některých případech zpracovává ALTO PRAHA osobní údaje i jako zpracovatel pro jiného správce osobních údajů (např. v případě zpracování osobních údajů zákazníků obchodních partnerů ALTO PRAHA na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené s příslušným obchodním partnerem).

ALTO PRAHA nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci.

Při zpracování osobních údajů ze strany ALTO PRAHA nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování však mohou probíhat automatizovaně.

Subjekty údajů mají vůči ALTO PRAHA následující práva:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo žádat ALTO PRAHA o informaci zpracování svých osobních údajů)
  • právo na opravu či doplnění svých osobních údajů (tj. právo žádat ALTO PRAHA o provedení opravy nepřesného osobního údaje, který se týká příslušného subjektu údajů, nebo právo žádat o doplnění neúplných osobních údajů, které se subjektu údajů týkají)
  • právo na výmaz – tzv. právo být zapomenut (tj. právo žádat ALTO PRAHA o výmaz osobních údajů, které se týkají příslušného subjektu údajů, pokud jsou údaje zpracovávány protiprávně, pokud již nejsou potřebné nebo pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a neexistují převažující oprávněného důvody ALTO PRAHA pro zpracování)
  • právo na omezení zpracování (tj. právo žádat, aby ALTO PRAHA omezila zpracování osobních údajů příslušného subjektu údajů pouze na jejich uložení, pokud zpracování je protiprávní, není již potřebné nebo pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů nebo pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování)
  • právo vznést námitku proti zpracování (tj. právo subjektu údajů vznést z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování svých osobních údajů založenému na oprávněném zájmu, pokud ALTO PRAHA neprokáže oprávněné důvody pro zpracování převažující nad zájmem subjektu údajů nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků)

Tato práva mohou subjekty údajů uplatnit elektronicky e-mailem na adresu info@altopraha.cz nebo písemně dopisem doručeným na adresu Proutěná 375/12, Praha 4 – Újezd, PSČ 149 00 nebo na adresu sídla.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů ze strany ALTO PRAHA je jakkoliv závadné, má právo obrátit se na kteréhokoliv jednatele společnosti anebo podat stížnost
u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Pro zaměstnance, bývalé zaměstnance, uchazeče o zaměstnání u ALTO PRAHA či členy volených orgánů ALTO PRAHA

Účel a právní základ zpracování

Účelem a právním základem zpracování osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) a členů volených orgánů ALTO PRAHA je zejména plnění zákonných povinností, které společnosti ALTO PRAHA plynou ze zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, jakož i z dalších právních předpisů (zejména v oblasti zdravotního pojištění, nemocenského pojištění, sociálního zabezpečení a v oblasti daňové, jakož i v oblasti exekučního či insolvenčního řízení, vedení veřejných rejstříků apod.).

Výjimečně může ALTO PRAHA zpracovávat též údaje týkající se členství zaměstnanců v odborových organizacích anebo zdravotní údaje zaměstnanců (související zejména s posuzováním jejich způsobilosti k práci). V těchto případech je účelem zpracování naplnění povinností ALTO PRAHA vyplývajících z právních předpisů anebo určení či výkon právních nároků ALTO PRAHA. Právním základem zpracování je plnění povinností v oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a sociální ochrany, v oblasti preventivního nebo pracovního lékařství (včetně posouzení pracovní schopnosti zaměstnance) nebo určení, výkon a obhajoba právních nároků zaměstnavatele.

Účelem a právním základem zpracování některých osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) a členů volených orgánů ALTO PRAHA je též řádné plnění smlouvy uzavřené mezi ALTO PRAHA a příslušným zaměstnancem či bývalým zaměstnancem či členem voleného orgánu (např. pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, smlouvy o odměňování, dohody o odpovědnosti, smlouvy o výkonu funkce apod.) včetně eventuálního uplatňování a vymáhání nároků z takových smluv vyplývajících.

Zpracování osobních údajů zaměstnanců (bývalých zaměstnanců) či členů volených orgánů ALTO PRAHA pro jiné než shora uvedené účely je prováděno pouze na základě předchozího souhlasu zaměstnance/člena orgánu s takovým zpracováním. Takto udělený souhlas může být kdykoliv odvolán, čímž však není dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním.

Účelem zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání u ALTO PRAHA je řádné a efektivní vyhledávání vhodných kandidátů pro obsazení různých pracovních pozic u společnosti ALTO PRAHA. Právním základem zpracování těchto údajů je oprávněný zájem ALTO PRAHA na vyhledání co nejvhodnějších kandidátů pro konkrétní pracovní pozice.

Příjemci osobních údajů

Údaje zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) a členů volených orgánů ALTO PRAHA mohou být předávány následujícím příjemcům: Česká správa sociálního zabezpečení, orgány daňové správy, zdravotní pojišťovny, poskytovatelé služeb pracovně-lékařské péče či služeb v oblasti PO a BOZP, auditoři, právní či daňoví poradci, veřejné rejstříky, rejstřík skutečných majitelů, exekutorské úřady, insolvenční soudy či další orgány veřejné správy ČR (v mezích jejich působnosti).

Zpracováním osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců), uchazečů o zaměstnání i členů volených orgánů ALTO PRAHA mohou být pověřeni následující zpracovatelé: dodavatelé databázových či jiných informačních systémů používaných společností ALTO PRAHA, poskytovatelé datových úložišť, poskytovatelé archivačních služeb, poskytovatelé pracovně-lékařských služeb, poskytovatelé služeb v oblasti PO a BOZP, poskytovatelé (mzdového) účetnictví či personalistiky, auditoři, daňoví či právní poradci.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje zaměstnanců ALTO PRAHA (bývalých zaměstnanců) a členů volených orgánů ALTO PRAHA jsou zpracovávány po dobu trvání jejich pracovněprávního (příp. obchodněprávního) vztahu k ALTO PRAHA a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto pracovněprávních/obchodněprávních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby (např. mzdové listy apod.), jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání, kteří nebudou na pozici vybráni, jsou bezodkladně po skončení výběrového řízení na obsazení konkrétní pracovní pozice vymazány, pokud tito uchazeči o zaměstnání neudělí ALTO PRAHA souhlas s delším zpracováním (v případě udělení souhlasu, nejpozději do tří let od poskytnutí souhlasu).

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti ALTO PRAHA anebo pro splnění smlouvy uzavřené mezi ALTO PRAHA a zaměstnancem (bývalým zaměstnancem) či členem voleného orgánu ALTO PRAHA, je poskytnutí osobních údajů zákonným, resp. smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, nemůže dojít ke smluvního vztahu mezi subjektem údajů a ALTO PRAHA.

V případě uchazečů o zaměstnání u ALTO PRAHA nejsou subjekty údajů povinny své osobní údaje poskytnout. Pokud však své osobní údaje neposkytnou, nemohou být v rámci výběrového řízení posouzeni z hlediska vhodnosti pro konkrétní pracovní pozici, o kterou se uchází, a nemůže s nimi být následně sjednána a uzavřena pracovní smlouva, příp. dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti.

Pro společníky ALTO PRAHA

Účel a právní základ zpracování

Účelem a právním základem zpracování osobních údajů společníků ALTO PRAHA je plnění zákonných povinností, které ALTO PRAHA vyplývají ze zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (zejména v souvislosti s povinností vést tzv. seznam společníků), jakož i z dalších právních předpisů (zejména v oblasti vedení veřejných rejstříků včetně rejstříku skutečných majitelů, v oblasti plnění povinností vyplývajících z právních předpisů proti praní špinavých peněz apod.), příp. plnění povinností vyplývajících ze společenské smlouvy společnosti.

Příjemci osobních údajů

Údaje společníků ALTO PRAHA mohou být předávány zejména následujícím příjemcům: veřejným rejstříkům či jiným podobným evidencím, jejichž vedení je předepsáno právními přepisy, soudům či jiným orgánům veřejné správy ČR (v rámci výkonu jejich působnosti), auditorům, právním či daňovým poradcům.

Zpracováním osobních údajů společníků ALTO PRAHA mohou být pověřeni následující zpracovatelé: dodavatelé databázových či jiných informačních systémů používaných společností ALTO PRAHA, poskytovatelé datových úložišť, poskytovatelé archivačních služeb, poskytovatelé (mzdového) účetnictví či personalistiky, auditoři a daňoví či právní poradci.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje společníků ALTO PRAHA (včetně bývalých společníků) budou zpracovávány po celou dobu trvání společnosti ALTO PRAHA. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby (např. výroční zprávy či notářské zápisy o jednání orgánů ALTO PRAHA), jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů společníků nezbytné pro splnění povinností vyplývajících ALTO PRAHA z právních předpisů, je poskytnutí osobních údajů nezbytné.

Pro obchodní partnery ALTO PRAHA nebo potencionální obchodní partnery ALTO PRAHA (jejich zástupce, zaměstnance či jimi určené kontaktní osoby)

Účel a právní základ zpracování

Účelem a právním základem zpracování osobních údajů obchodních partnerů ALTO PRAHA (ev. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) je řádné projednání, uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi ALTO PRAHA a příslušným obchodním partnerem včetně eventuálního uplatňování a vymáhání nároků z takové smlouvy vyplývajících či s ní souvisejících.

Příjemci osobních údajů

Údaje obchodních partnerů ALTO PRAHA (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností ALTO PRAHA následujícím příjemcům: orgánům daňové správy ČR či jiným orgánům veřejné správy ČR (při výkonu jejich působnosti), auditorům anebo daňovým či právním poradcům ALTO PRAHA.

Zpracováním osobních údajů obchodních partnerů (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být pověřeni následující zpracovatelé: dodavatelé databázových či jiných informačních systémů používaných společností ALTO PRAHA, poskytovatelé datových úložišť, poskytovatelé archivačních služeb, poskytovatelé účetních či souvisejících služeb, auditoři, daňoví či právní poradci.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje obchodních partnerů ALTO PRAHA (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi ALTO PRAHA a příslušným obchodním partnerem a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto smluvních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby (např. daňové doklady apod.), jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro přípravu, uzavření a plnění (příp. vymáhání) smlouvy mezi ALTO PRAHA a obchodním partnerem je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, může to mít za následek nemožnost vzniku smluvního vztahu mezi příslušným obchodním partnerem a ALTO PRAHA.